واحد نمونه سالهای 1378و 1380 و 1382 و 1383 منتخب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی و دريافت تنديس طلايی
دريافت گواهينامه بين المللی HACCP از شرکت URS انگلستان در راستای تضمين ايمنی غذا
دريافت گواهينامه بين المللی 2000 : 9001 - ISO  از شرکت URS انگلستان در ارتباط با مديريت کيفيت و کنترل
دريافت گواهينامه بين المللی 14001 - ISO  در ارتباط  با مديريت زيست محيطی در جهت حفظ محيط زيست اطلاعات بيشتر
 
 
 
 
گروه توليدی کارين دارنده گواهينامه های بين المللی و همچنين برخوردار ازنشان استاندارد داخلی می باشد.


 

شرکت توليدی کنسرو خوزستان

شرکت توليدی آرا پروتئين جنوب

 

کنسروجات

فرآورده های گوشتی