افتخارات و گواهی نامه های دريافتی مجتمع توليدی کارين

 
  1. واحد نمونه سالهای 1378و 1380 و 1382 و 1383 منتخب موسسه استاندارد و تحقيقات  صنعتی و دريافت تنديس طلايی
  2. دريافت لوح صنعت سبز کشور در سال 1383 توسط معاونت محترم رياست جمهوری و رياست سازمان حفاظت محيط زيست
  3. دريافت گواهينامه بين المللی HACCP  از شرکت URS  انگلستان در راستای تضمين ايمنی غذا
  4. دريافت گواهينامه بين المللی 2000 : 9001 - ISO  از شرکت URS  انگلستان در ارتباط با مديريت کيفيت و کنترل
  5. دريافت گواهينامه بين المللی 14001 - ISO  در ارتباط  با مديريت زيست محيطی در جهت حفظ محيط زيست
  6. دريافت جايزه بين المللی محصول برتر از بخش غذايی ترايد ليدر کلوپ اسپانيا برای سالهای 1998 و 2004
  7. دريافت جايزه بين المللی مارک تجاری برتر از بخش غذايی ترايد ليدر کلوپ اسپانيا برای سال 2004